Algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening van de maatschap Walden Law en haar advocaten (“Walden Law”) en alle daarmee verband houdende rechtsverhoudingen tussen Walden Law en haar cliënten (“Cliënt”). Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op vervolgopdrachten en nieuwe opdrachten. Algemene voorwaarden van de Cliënt zijn niet van toepassing.
 1. Walden Law is gevestigd en kantoorhoudende te (1018 NC) Amsterdam, aan de Oostenburgergracht 75, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 80095283.
 1. De opdrachten van Walden Law worden aanvaard en uitgevoerd met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 1. Tenzij anders overeengekomen, zal het door de Cliënt verschuldigde honorarium worden berekend aan de hand van de gewerkte tijd vermenigvuldigd met het door Walden Law vastgestelde uurtarief. Ten behoeve van de dienstverlening gemaakte onkosten zullen separaat in rekening worden gebracht. Walden Law is gerechtigd haar uurtarief jaarlijks aan te passen.
 1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn alle door Walden Law opgegeven honoraria en (on)kostenvergoedingen exclusief BTW en andere toeslagen.
 1. Werkzaamheden worden in beginsel maandelijks gedeclareerd. De betalingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de declaratiedatum.
 1. Walden Law mag bij de uitvoering van de opdracht anderen dan met Walden Law verbonden (rechts-)personen (zoals procesadvocaten, koeriers, deurwaarders, vertalers, deskundigen en buitenlandse juridische adviseurs) inschakelen voor zover dat voor die uitvoering wenselijk is. Walden Law mag de opdracht aan die derden verstrekken in eigen naam of als gevolmachtigde in naam van de Cliënt. De Cliënt is gebonden aan de voorwaarden die Walden Law (in eigen naam of in naam van de Cliënt) met door hem ingeschakelde derden overeenkomt. Walden Law is niet aansprakelijk voor schade die optreedt door gedragingen van door haar ingeschakelde derden. De Cliënt aanvaardt aansprakelijkheidsbeperkingen van door Walden Law ingeschakelde derden tenzij die wettelijk niet zijn toegestaan, waaronder in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid.
 1. Walden Law beschikt over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor aanspraken tot een bedrag van EUR 1.500.000. De aansprakelijkheid van Walden Law en daaraan verbonden (rechts-) personen is beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval de beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat in het betreffende geval van toepassing is. Indien de schade niet verzekerd is onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid van Walden Law en daaraan verbonden (rechts-)personen beperkt tot de hoogte van het totaal van het door de Cliënt in de betreffende zaak betaalde honorarium exclusief btw. Iedere andere aansprakelijkheid van Walden Law en de daaraan verbonden (rechts-)personen is expliciet uitgesloten. Voornoemde aansprakelijkheidsbeperking is niet van toepassing voor zover die wettelijk niet is toegestaan, waaronder in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Walden Law of de aan haar verbonden (rechts-) personen. Onder “verbonden (rechts-)personen” wordt in deze algemene voorwaarden begrepen: iedere (al dan niet voormalige) advocaat, maat, ondergeschikte, (al dan niet ingeleende) opdrachtnemer, werknemer en/of adviseur van Walden Law en andere (rechts)personen waarvan de diensten in het kader van de uitoefening van de opdracht van Walden Law ter beschikking zijn of worden gesteld.

 

 1. Een aanspraak op schadevergoeding van de Cliënt vervalt indien hij Walden Law niet schriftelijk informeert over de aanspraak binnen twaalf maanden na ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid.
 1. Cliënt vrijwaart Walden Law en daaraan verbonden advocaten, maten, ondergeschikten en werknemers tegen aanspraken van derden, redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, voor zover deze samenhangen met voor de Cliënt verleende diensten, tenzij sprake is van een beroepsfout, grove nalatigheid of opzet van de aan Walden Law verbonden advocaten, maten, ondergeschikten en/of werknemers.
 1. Door Walden Law ingeschakelde derden kunnen een beroep doen op deze algemene voorwaarden, waaronder de hierin opgenomen aansprakelijkheidsbeperking en vrijwaring. Hetzelfde geldt voor opvolgers onder algemene titel van Walden Law en daaraan verbonden (rechts-)personen, vroeger verbonden (rechts-)personen, en de rechtsopvolgers onder algemene titel van vroeger verbonden (rechts-)personen. Deze bepaling geldt ten aanzien van de hiervoor bedoelde (rechts-)personen als derdenbeding in de zin van artikel 6:253 Burgerlijk Wetboek.
 1. Indien de door Cliënt aan Walden Law verstrekte opdracht voor bepaalde tijd is aangegaan of door volbrenging zal eindigen, kan Walden Law die opdracht opzeggen door middel van een schriftelijke mededeling (waaronder mede wordt verstaan: per e-mail) met een opzegtermijn van veertien dagen, of met onmiddellijke ingang ingeval van een onoverkomelijk verschil van inzicht over de behandeling van de zaak of wanneer Cliënt na aanmaning in gebreke blijft met de betaling van een declaratie.
 1. Op de dienstverlening van Walden Law is haar kantoorklachtenregeling van toepassing. Deze regeling is te raadplegen op www.walden.law/klachten en wordt op verzoek toegestuurd. Walden Law is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Klachten die na behandeling niet zijn opgelost kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechter van de rechtbank Amsterdam.
 1. Indien persoonsgegevens worden verwerkt, al dan niet in verband met de uitvoering van een opdracht, vindt deze verwerking plaats in overeenstemming met het privacybeleid van Walden Law. Het privacybeleid is te raadplegen op www.walden.law/privacy.
 1. Van deze algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk en uitdrukkelijk worden afgeweken. Walden Law is gerechtigd deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen, waarna ze van toepassing zijn op de verhouding tussen de Cliënt en Walden Law.
 1. Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen en downloaden via www.walden.law/algemenevoorwaarden en zullen op verzoek kosteloos worden toegezonden.
 1. Op de verhouding tussen de Cliënt en Walden Law, waaronder geschillen over de toepasselijkheid en de geldigheid van deze algemene voorwaarden (alsmede deze bepaling over de rechtskeuze), is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van de regels van Nederlands internationaal privaatrecht. Geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechter van de rechtbank Amsterdam.
 1. Deze algemene voorwaarden zijn zowel in het Nederlands als in het Engels opgesteld. In geval van verschil van interpretatie is de Nederlandse tekst bindend.

PDF